Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Motor behind imagination

Kodeks Postępowania

Firmy Grupy Comau będące częścią Grupy FCA, przyjmują Kodeks Postępowania FCA (zwany dalej „Kodeksem”), jako drogę do rozwoju środowiska, które uosabia najwyższe standardy etyczne prowadzenia biznesu.
 
Kodeks ma na celu zapewnić, wszystkim członkom grupy roboczej Comau, najwyższy poziom uczciwości, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz budowę lepszej przyszłości naszej firmy i społeczności, w których prowadzona jest działalność biznesowa. Grupa Comau popiera Organizację Narodów Zjednoczonych („ONZ”), Deklarację Praw Człowieka, Międzynarodową Organizację Pracy („MOP”), konwencje i wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („OECD”) dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Amerykańską ustawę o zagranicznych praktykach korupcyjnych („FCPA”). Zgodnie z powyższym, Kodeks ma być spójny z tymi wytycznymi.
 
Kodeks został zatwierdzony przez Zarząd Comau Spa i Zarządy każdej ze spółek zależnych Comau.
 
Kodeks obowiązuje wszystkich członków zarządu i kadrę zarządzającą Comau i jej spółek zależnych, a także osoby zatrudnione w pełnym lub częściowym zakresie czasu przez Comau oraz spółki zależne. Kodeks ma również zastosowanie wśród wszystkich pozostałych umów zawartych tymczasowo, kontraktowo czy na indywidualnych warunkach osób i firm, które działają w imieniu Grupy Comau, niezależnie od lokalizacji na świecie. Odnosimy się do tej grupy ogółem jako nasza siła robocza.
 
Grupa Comau powinna dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia, iż kodeks wyznacza najlepsze praktyki prowadzenia biznesu i jest przestrzegany przez osoby trzecie, z którymi utrzymuje stosunki handlowe o trwałym charakterze, takich jak m.in. dostawcy, sprzedawcy, doradcy i agenci.